PRIDAŤ INZERÁT
ZMAZAŤ INZERÁT
MOJE INZERÁTY
REGISTRÁCIA
PRIHLÁSIŤ SA

left

hľadať v sekcii:
ponuky zadané za:
počet izieb:
štát:
okres:
maximálna cena:

Eurokalkulačka
Europe
EUR
SKK

téma:Kde sa stavaj? nov? byty?
reagovať na tému hlavná strana
Kde sa stavaj? nov? byty?

BATEA - stavebná spoločnos?
Výstavba 24-bytových jednotiek
1,2,3,4 - izbové byty
Lokalita-Viničné (pri Pezinku)
Výstavba: začiatok 1/2004, ukončenie 9/2004

kontakt: 033/6413866 mail:batea@batea.sk
reagovať na príspevok

HELLAS Trading, spol. s r.o., Belopotockého 6, 811 05 Bratislava, tel.: 02/52453045, 0903701602

Lokalita pre výstavbu sa nachádza v Mestskej časti Rača v zóne zástavby rodinných domov pozdĺ? Kaplinskej ulice. Územný plán pre Mestskú čas? Rača a V?eobecné záväzné nariadenie hl.m. SR Bratislavy č. 8/1998 pre danú lokalitu určuje funkciu malopodla?nej bytovej zástavby.
Pozemok pre výstavbu je nezastavaný, zatrávnený, av?ak bez vzrastlej zelene. Parcela sa zva?uje na juhovýchod smerom k pôvodnej zástavbe obce Rača. Z hžadiska pamiatkovej ochrany sa lokalita nachádza mimo záber pamiatkovej zóny. Parcela je dopravne prístupná z Kaplinskej ulice a ulice Pri kolíske. Infra?truktúra in?inierskych sietí je uvedená v prižahlých komunikáciách.
Navrhovaná zástavba bytových domov re?pektuje regulatívy pre danú lokalitu a hladinu jestvujúcej zástavby. Domy majú vý?ku 2+1 nadzemných podla?í, v priestore schodiska sú vzhžadom na spád terénu vý?kovo uskočené. Gará?e sú zapustené pod úroveň terénu. Posledné podla?ie je rie?ené formou pultovej strechy.
Kon?trukcia stavby bude pozostáva? z murovaných stien 450 a 250 mm (Porotherm 25 akustik) a zo ?elezobetónových stropov. Obvodové steny sa omietnu tenkovrstvou omietkou v odtieňoch lomenej bielej farby. Vystupujúce hmoty budú oblo?ené tehlovým obkladom. Posledné podla?ie sa oblo?í hnedočierným Betternitom. Zábradlia budú ocežové s výplňou z ?ahokovu. Okná a presklenné steny sa uva?ujú drevené s vonkaj?ími ?alúziami.
Stavba bude napojená na sie? jestvujúcich komunikácií - Popolná a Kaplinská ulica. Kaplinská má charakter obslu?nej komunikácie typu D1 - dopravne ukžudnená - obytná ulica. Vjazd do gará?í je navrhnutý z Kaplinskej ulice. Počet parkovacích miest je navrhnutý tak, ?e v súčte parkovacích miest v gará?i a na teréne dosahuje celkom 56 státí, čo spĺňa po?iadavky v zmysle výpočtu statickej dopravy. V rámci parkovísk sú vyhradené plochy pre parkovanie telesne postihnutých v celkovom počte 4.

Účel stavby
V predlo?enej dokumentácii je rozpracovaný zámer investora na výstavbu 4 bytových domov v mestskej časti Rača na Kaplinskej ulici.
Dispozičné rie?enie domu je navrhnuté s jedným schodiskom, z ktorého sú prístupné 3 byty na jednom podla?í v objekte A a 2 byty v domoch B, C a D. Dom je navrhnutý s vý?ahom. Prístup na prízemie domov je rie?ený bezbariérovo, čím sa spĺňajú po?iadavky vyhlá?ky o sprístupnení stavieb osobám s obmedzenou schopnos?ou pohybu.
Na prízemí domov sú navrhované 1 alebo 2 byty a priestory domovej vybavenosti - pivnice, kočikáreň, upratovanie, kotolňa a gará?. Na prízemí domov A, B a C sú gará?e s 10 otvorenými miestami na parkovanie, v suteréne domu D je 6 samostatných gará?í prístupných zo spevnenej plochy medzi domom C a D. Na ďal?ích poschodiach sú jednotlivé byty a rie?enia vo výkresovej časti.

HELLAS Trading, spol. s r.o., Belopotockého 6, 811 05 Bratislava, tel.: 02/52453045, 0903701602
----------------------------------------------------------------
Základné údaje stavby
Zastavaná plocha: 4x345 m2 = 1370 m2
Rie?ené územie: 4830 m2
Doba výstavby: 04/2004 - 04/2006
Počet bytov: Dom A - 9 bytov, Dom B - 6 bytov, Dom C - 6 bytov, Dom D -6 bytov
Počet parkovacích miest - 56
Na teréne - 20
V gará?i - 36


reagovať na príspevok

J.Alexyho, Dúbravka

Výhradný predaj:
AREA RK, spol. s r.o., Čulenova 5, 816 46 Bratislava, 02/50251218, 19, 32, e-mail: office@area-rk.sk, www.area-reality.sk

Ponúkame Vám nové byty v polyfunkčnom bytovom dome na ul. J.Alexyho v Dúbravke. Polyfunkčný dom ponúka záujemcom nové byty rôznych vežkostných kategórií - predov?etkým malometrá?ne s malou izbovos?ou, priestory pre administratívu, podzemné gará?ové státia pre osobné vozidlá a zhodnotenie verejného priestranstva v okolí hlavného objektu. V?etky byty sú navrhované 1. kategórie s dostatočnou mo?nos?ou výberu vežkosti bytu od 1-2-izbových a? po 3-4 izbové byty. V prízemí je mo?nos? komerčného vyu?itia priestorov. V?etky byt sú orientované juhozápadne do tichej časti Dúbravky.


Typy bytov, výmery a ceny:
1-izbové: od 27 do 33m2 (23 ks), cena od 1,20 mil. Sk
2-izbové: od 42 do 70m2 (26 ks), cena od 1,87 mil. Sk
3-izbové: od 80 do 94m2 (7 ks), cena od 3,40 mil. Sk
4-izbové: od 88 do 95m2 (21 ks), cena od 3,55 mil. Sk
Cena lod?ií: 18.000,- Sk/m2, ceny sú vrátane DPH

?tandardné vybavenie bytov:
ˇ plastové okná
ˇ podiel na spoločných častiach a zariadeniach
ˇ zárubne, interiérové dvere
ˇ laminátové podlahy, dla?by
ˇ kompletná sanita
ˇ mo?nos? odkúpenia gará?ových státí

Mo?nosti financovania:
ˇ hypotekárny úver
ˇ stavebné sporenie
ˇ hotovos?
ˇ ?tátny fond rozvoja bývania

Stačí Vám 30% v hotovosti, a bývate!!!

AREA RK, spol. s r.o., Čulenova 5, 816 46 Bratislava, 02/50251218, 19, 32, e-mail: office@area-rk.sk, www.area-reality.sk

reagovať na príspevok

MILOSLAVOV ? AL?BETIN DVOR (predaj bytov do osobného vlastníctva)

UNIIMPEX SPOL. S R.O., TEL: 02/ 55 424 030, E-MAIL: UNIIMPEX@MICRONET.SK
WEB:
WWW.UNIIMPEX.SK

Ukončenie výstavby 09/2004

spolu 12 bytov o výmere:
48M2 - 1498000,- Sk
52,6M2 - 1697000,- Sk
63M2 - 1872000,- Sk
65,8M2 - 1796000,- Sk
mo?nos? čerpania HÚ, ceny sú vrátene podielu na pozemku a spol.priestorov a s DPH
----------------------------------------------------------------
PREDAJ : UNIIMPEX SPOL. S R.O.
TEL: 02/ 55 424 030
E-MAIL: UNIIMPEX@MICRONET.SK WWW.UNIIMPEX.SK

reagovať na príspevok

reagovať na tému hlavná strana
www.trhRealit.sk
www.trhRealit.sk
www.trhRealit.sk
www.trhRealit.sk
www.trhRealit.sk
 
Copyright © 2003-2019 trhRealit.sk